اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

در جهان امروز با توجه به سرعت تغییرات و میزان حجم بالای انتقال اطلاعات و چالش های پیش روی سازمان های اجتماعی که در بخش های گوناگون خدماتی، صنعتی و علمی و دانشگاهی فعالیت می کنند لزوم داشتن معیار و مکانیزم های مطمئن و کارآمد برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط ضعف و قوت و هم به منظور اعتبار سنجی فعالیت های انجام شده ضروری به نظر می رسد. همچنین این مکانیزم ها باید قابلیت ایجاد شاخص هایی را داشته باشد تا از این طریق جایگاه کارکنان و اجزاء را در ساختار سیستم ها مشخص نمایند. و با رویکرد به رتبه بندی های حاصل از فرآیند اعتبار سنجی، شرایط تحقق عملکرد بهینه و صحیح را مهیا و در نهایت بستر تعالی سازمانی را گسترده سازد و از نفوذ عامل های رکود احتمالی به سیستم هایی که اغلب مستعد درگیر شدن با آن ها هستند، ممانعت بعمل آورد. برای این منظور نظارت بر ساختارها و فعالیت ها بر اساس اعتبار سنجی صحیح و رتبه بندی های حاصل از آن، ساز و کار بنیادی را فراهم می آورد که به فرآیند صحیح برنامه ریزی کمک می کند و از سوی دیگر امکان رصد مستمر ساختار و فعالیت ها را مهیا نموده و همچنین امکان ایجاد سازمان های متعالی را فراهم می سازد.

آن چه که به عنوان برنامه برای مرکز رتبه بندی و تعالی سازمانی در نظر گرفته شده است، میطلبد تا گروههای هدف که وضعیت آنها و عملکردشان موضوع رتبه بندی و اعتبار سنجی و تعالی سازمان قرار خواهد گرفت مورد شناسایی قرار گیرند. برای تحقق این امر یک نظام استقرایی(جزء به کل) در نظر گرفته شده است که اعتبار سنجی و رتبه بندی از جزء شروع و به گروه های هدف کل خواهد رسید و در این نظام رتبه بندی جامع هر چیزی که قابلیت ارزیابی و رتبه بندی داشته باشد در دستور کار رتبه بندی قرار خواهد گرفت. برای این منظور یک رابطه طولی رتبه بندی در نظر گرفته خواهد شد و یک رابطه عرضی رتبه بندی. تا بر اساس آن بتوان جایگاه هر جزء را در نظام بزرگتر تشخیص داد و هم این که جایگاه جزء ها را در نظام مقایسه ای با جزء های دیگر مشابه خود تعیین نمود.

بر اساس این ساختار در مورد افراد، نظام رتبه بندی از فرد آغاز و با تعیین جایگاه فرد در گروهی که در آن فعالیت می نماید ادامه پیدا خواهد کرد. در مرتبه بعد جایگاه گروه در حوزه فعالیت و سپس رتبه حوزه فعالیت در واحد دانشگاهی، واحد دانشگاهی در بین واحدهای دانشگاهی و بالاخره رتبه دانشگاه آزاد اسلامی در بین دیگر دانشگاه های کشور و جهان مورد سنجش و پایش مداوم قرار خواهد گرفت.

بر این مبنا مدل تعالی سازمانی بر اساس شاخص ها و معیارهای مندرج در مدل های تعالی و مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف و شناسایی موقعیتی که دانشگاه در آن قرار دارد برای دانشگاه طراحی و به صورت مستمر مورد پایش قرار خواهد گرفت.

 

شرح وظایف :

۱- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مصوبات واحد و ارزیابی مستمر آن ها

۲- جمع آوری و سازماندهی اطلاعات و بررسی و مدیریت شاخص های جدید مربوط به ارزیابی سنجش عملکرد و رتبه بندی و تعالی سازمانی در واحد

۳-نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزشیابی و بازخوردهای دوره های آموزشی کوتاه مدت در چهار سطح ( کارمندان هیات علمی بورسیه و مدیران) و ارائه گزارشات مربوطه در واحدهای دانشگاهی با هدف توانمندسازی منابع انسانی و استقرار نظام مدیریت دانش

۴- تدوین برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت راهبردی در واحد

۵- تدوین بودجه سالانه و مطالعه بررسی و اقدام مقتضی در زمینه سایر امور مرتبط با برنامه ریزی و بودجه ریزی

۶- برگزاری دوره های کوتاه مدت برای موسسات و سازمان های بیرون از دانشگاه

۷- توجه به مدل و برنامه های آتی بر اساس مطالعات مربوط به دانشگاه های آینده

۸- برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی دانش بنیان و تجاری سازی دانش

۹- استقرار نظام تشکیلاتی و سازمانی طبقه بندی مشاغل و نظارت بر اجرای آن با رویکرد مهندسی ساختار نمودار سازمانی و مشاغل و شرح وظایف

اخبار

دومین جلسه شورای برنامه و بودجه استان کرمان - نهم شهریور 1395 - واحد کرمان

دومین جلسه شورای برنامه و بودجه استان کرمان - نهم شهریور 1395 - واحد کرمان

دومین جلسه شورای برنامه و بودجه استان کرمان - نهم شهریور 1395 - واحد کرمان
اداره کل برنامه ریزی و اقتصادی دانش بنیان

اداره کل برنامه ریزی و اقتصادی دانش بنیان

اداره کل برنامه ریزی و اقتصادی دانش بنیان
برگزاری دوره آموزشی مبانی تکریم ارباب رجوع ویژه کارکنان دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی مبانی تکریم ارباب رجوع ویژه کارکنان دانشگاه

برگزاری دوره آموزشی مبانی تکریم ارباب رجوع ویژه کارکنان دانشگاه