ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

 

تلفن تماس

پست الکترونیک

 

1

رییس اداره امور اقتصادی و دانش بنیان

مطهره وکیلی

 

31321777

research.iau7@gmail.com

دریافت رزومه

2

کارشناس اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری

حسین درستی

31321021

otk.ict@gmail.com

Telegram :

@H_Dorosti

 

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :