لیست تلفن ها

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

مدیرکل

دکتر علی رییس پور

31321791

2

رییس اداره امور اقتصادی و دانش بنیان

مطهره وکیلی

31321771

3

کارشناس اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری

حسین درستی

31321021

4

رییس اداره برنامه و بودجه

دکتر سیدمحمدرضا خوشرو

31321770

5

کارشناس برنامه و بودجه

محسن کاظم زاده

31321774

6

کارشناس آموزش نیروی انسانی

علی ارسلانی

31321770

7

مسئول گروه ارزیابی و نظارت

دکتر حمیدرضا ملایی

31321770

 

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :