اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

اخبار واحد - آرشیو

بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان  از مرکز کوهبنان

بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان از مرکز کوهبنان

دکتر بابک آل طه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان به همراه دکتر محمود آقاجانی رئیس دبیرخانه هیات امنای استان کرمان و دکتر علی رئیس پور از مرکز کوهبنان بازدید و باهیات رئیسه،کارمندان واعضای هیات علمی این واحد دیدار و گفتگو کردند.

ادامه مطلب