اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت

گروه دوم کارگاه آموزشی افسردگی ،تشخیص ودرمان

گروه دوم کارگاه آموزشی افسردگی ،تشخیص ودرمان به مدت سه هفته روزهای شنبه ویکشنبه از ساعت 14/30 لغایت 17 برگزار می شود همکارانی که مایلند در این دوره شرکت نمایند حداکثر تا تاریخ 94/7/7 ثبت نام نمایند الویت شرکت دراین گروه با کسانی می باشد که زودتر اقدام نمایند.

ادامه مطلب