اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

صفحات مرتبط

  • - دفتر طرح، برنامه و بودجه

دفتر طرح، برنامه و بودجه

رئیس دفتر طرح و برنامه و بودجه : دکتر سید محمد رضا خوشرو
 
 
 
مسئول گروه ارزیابی و نظارت : دکتر حمیدرضا ملایی
 
تلفن مستقیم دفتر طرح، برنامه و بودجه: 31321770 ( کد کرمان 34)
 
اداره برنامه و بودجه 
• 1 ) این اداره مسئولیت اصلی تهیه الگوی برنامه های توسعه واحدهای دانشگاهی ، ارائه آموزش های لازم در جهت تدوین برنامه های توسعه و رفع مشکلات واحدهای دانشگاهی در تهیه این برنامه ها را بعهده دارد. در این راستا ، ابتدا با مطالعات اولیه طرح کلی برای تدوین و پیش بینی برنامة توسعه دانشگاه تنظیم می گردد. سپس با رایزنی های متعدد با مسئولین و کارشناسان بخش های مختلف ، طرح مفصل تر و پخته تر می شود . پس از آن به رؤیت و تصویب معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه رسیده ، سپس جهت دریافت نظرات و ارشادات ریاست عالیه دانشگاه به نظر ایشان می رسد . در نهایت پس از اعمال راهنمایی ها و نظرات ایشان طرح مذکور در قالب بخشنامة اجرایی از طریق مناطق هفده گانه دانشگاه به تمامی واحدها ابلاغ می گردد. پس از تدوین برنامه توسعه واحدهای دانشگاهی در مهلت مقرر نسبت به جمع آوری آنها و تلفیق و تدوین سند برنامة توسعة کل دانشگاه اقدام می گردد.
 
• 2) مسئولیت دیگر این اداره ، تهیه و تلفیق بودجة سالانة کل دانشگاه از روی پیش بینی بودجة واحدهای دانشگاهی است . به این ترتیب که ابتدا فرم های پیش بینی بودجه پس از تایید معاون محترم پژوهشی و فناوری و ریاست عالیه دانشگاه برای واحدها فرستاده می شود . پس از انقضای فرصت تکمیل ، پیش بینی های انجام شده جمع آوری و جهت تهیه بودجة کل دانشگاه تلفیق می گردد. سپس جهت تصویب به هیأت امنای دانشگاه تحویل داده می شود . در نهایت پس از رفع اشکالات احتمالی و تصویب نهایی ، بودجة تک تک واحدها جهت اجرا به آنها ابلاغ می گردد.
 
مأموریت های اصلی دفتر 
 
تنظیم نظام رشد و توسعه دانشگاه با توجه به سیاست ها و برنامه های اعلام شده از سوی هیأت امناء و ریاست دانشگاه
برنامه ریزی، بررسی و تدوین برنامه های توسعه دانشگاه
برنامه ریزی، بررسی و تدوین پیش بینی بودجه سالانه دانشگاه
نظارت و ارزیابی عملکرد سالانه برنامه و بودجه دانشگاه
نظارت بر عملکرد پژوهشی و حسابرسی بودجه پژوهشی سالانه واحدها و مراکز دانشگاهی
نظارت بر صندوق پژوهشی سازمان مرکزی
پیگیری موضوع متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه (غیر از شهریه)
ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی
 
لینک های مرتبط :