اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

صفحات مرتبط

  • - مدیر کل

مدیر کل

دکتر علی رئیس پور

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

دکترای رشته علوم اقتصادی

پست الکترونیک : raeispour@iauk.ac.ir

تلفن تماس : 31321791-034