اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

معرفی

 
کارشناس دفتر مدیریت دانش و توانمند سازی منابع انسانی : علی ارسلانی
 
تلفن تماس : 31321770-034